Pages

Friday, October 12, 2012

**தவணை முறை**
தவணை முறை திட்டத்தில் போகிற 
வாழ்க்கையில் படி அளந்த அரிசியாய்
கோவம், சந்தோசம், இச்சை எல்லாம் ஒரே அளவில் 
சமைக்கும் தினசரி வாழ்வில் 
தினசரி ரயிலில் கடந்து போன 
பிச்சைகாரன் மீது பிறக்கும் 
அளவில்லா கருணை என்னை கொல்லுது. 
Related Posts with Thumbnails