Pages

Friday, October 12, 2012

**தவணை முறை**
தவணை முறை திட்டத்தில் போகிற 
வாழ்க்கையில் படி அளந்த அரிசியாய்
கோவம், சந்தோசம், இச்சை எல்லாம் ஒரே அளவில் 
சமைக்கும் தினசரி வாழ்வில் 
தினசரி ரயிலில் கடந்து போன 
பிச்சைகாரன் மீது பிறக்கும் 
அளவில்லா கருணை என்னை கொல்லுது. 

No comments:

Related Posts with Thumbnails